GEL FORTE virus protection s Aloe Vera 75ml

Kapalný přípravek k hygienické desinfekci rukou s baktericidní účinností.

GHS02-55F

Před prvním použitím odšroubujte uzávěr a odstraňte ochranou ALU fólii na hrdle tuby.

Používá se neředěný, vtírá se do suchých rukou, neoplachuje se vodou.

Hygienická dezinfekce rukou
5 ml přípravku vtírat po dobu jedné minuty do suchých rukou až k zápěstí.

Bezpečnost a první pomocVAROVÁNÍ

H226 Hořlavá kapalina a páry
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Next Post

Dezinfekční ubrousky Medipal alkoholové 200ks

So Lis 28 , 2020
ALKOHOLOVÉ DEZINFEKČNÎ UBROUSKY V DÓZE 200ks Tyto vysoce účinné univerzální ubrousky obsahují isopropylalkohol (IPA). Jsou vyrobené z vysoce kvalitního materiálu neuvolňujícího vlákna a umožňují kontrolované uvolňování roztoku s cílem zajistit optimální dezinfekční účinek v každém ubrousku.• Ubrousky pro dezinfikování povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků, které jsou připravené k použití.• Ideální pro […]